“YOUTH PASSION- Partnership for Sharing, Social Inclusion and Organizational Networking”
Project № 2019- 3- BG01-KA205-077781

Партньорство за активно споделяне, социално включване и организационни мрежи е проект, който има за цел да засили и развие комуникацията и връзките между младите хора от България и Северна Македония. Той е съфинансиран от Еразъм плюс. Координатор на проекта е Институт за политика (България), а партньор e Институт Охрид (Северна Македония).
YOUTH PASSION ще доближи ЕС до младите хора на Балканите и младите хора от Балканите до идеята за обединена Европа. Проектът ще развие уменията, необходими за професионалното развитие и израстване на участниците и ще подобри позициите им и повиши квалификацията им на пазара на труда.
Този проект ще бъде много полезен за младежите от двете балкански страни най-вече по отношение на културния обмен и младежката мобилност.
Програмата и нейните дейности ще изградят трансгранично партньорство между младежите, отваряйки хоризонти за бъдещото развитие и сътрудничество между участниците. Обменът на ценности и добри практики ще провокира участниците да се превърнат в мост между културите на двете страни.
Проектът разширява и задълбочава социалното участие младите хора на Балканите, насърчава етническото многообразие, общите ценности за свобода, толерантност и зачитане на правата на човека, засилва критичното мислене и медийната грамотност на участниците, засилва инициативността им в социалната сфера.

Координатор на проекта:

Партньор: