https://www.president.bg/
(Президент на Република България)

http://www.parliament.bg/
(Народно събрание на Република България)

http://www.prb.bg/bg/
(Прокоратура на Република България)

http://www.ombudsman.bg/
(Омбудсман на Република България)

http://www.mi.government.bg/
(Министерство на икономиката)

http://www.me.government.bg/bg/
(Министерство на енергетиката)

http://www.tourism.government.bg/
(Министерство на туризма)

http://www.mfa.government.bg/
(Министерство на външните работи)

http://www.mvr.bg/
(Министерство на вътрешните работи)

http://www.mh.government.bg/
(Министерство на здравеопазването)

http://www.mzh.government.bg/
(Министерство на земеделието и храните)

http://www.mc.government.bg/
(Министерство на културата)

http://www.minedu.government.bg/
(Министерство на образованието и науката)

http://www.moew.government.bg/
(Министерство на околната среда и водите)

http://www.md.government.bg/
(Министерство на отбраната)

http://www.mjeli.government.bg/
(Министерство на правосъдието)

http://www.mrrb.government.bg/
(Министерство на регионалното развитие)

http://www.mtitc.government.bg/
(Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията)

http://www.mlsp.government.bg/
(Министерство на труда и социалната политика)

http://www.minfin.bg/
(Министерство на финансите)

http://mpes.government.bg/
(Министерство на младежта и спорта)

http://ec.europa.eu/index_bg.htm
(Европейска комисия)

http://www.nato.int/
(НАТО)