https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-BG01-KA205-047713

Целта на проекта е да се проведе дългосрочна програма за млади балкански лидери, която да ангажира активни млади хора от трите съседни страни – България, Сърбия и Македония.
Програмата има за цел да предостави на обучаваните необходимите знания и умения за всеки лидер и бъдещ държавник. Знанията, уменията и подходите, придобити в това обучение, повишават способността на младите хора да взимат решения и да действат в ситуации на нарастваща несигурност. Чрез тази програма предлагаме различни области на компетентност: лидерство, корпоративно управление, човешки ресурси, финанси, частно право, социология, социален диалог, управление на промените, политическо лидерство и различните му форми в различни демократични системи, форми на управление и политически системи, на които функционират институциите на ЕС, както и последните развития в секторните политики.