Skip to content

ПРОГРАМИ

Обучение за политически лидери

Целта на програмата е да предаде знания и умения, които ще помогнат на политиците да бъдат ефективни и компетентни лидери на промяната.

В продължение на 5 сесии, всяка с продължителност 1 седмица, лекторите в програмата ще говорят за управлението на комуникацията и политическия маркетинг, решаването на кризи и конфликти, воденето на преговори, политическото лидерство и спецификите му в различните демократични системи, държавното устройство, работата на европейските институции, актуалното развитие на секторните политики.

Дисциплините са съчетани в отделни образователни модули под ръководството на авторитетни академични преподаватели и практици, професионалисти от бизнеса и неправителствения сектор.

Общият хорариум на програмата е 300 учебни часа, включващи лекции, упражнения, персонални задания и ролеви игри.

НАШИТЕ ЦЕЛИ

1. Да подкрепяме политическото образование и да спомагаме за разширяване на политическото знание.
2. Да подпомагаме изграждането на нови лидери.
3. Да съдействаме за развитието и демократичната промяна в българското общество.
4. Да образоваме по посока на толерантност чрез политическа, гражданска и управленска култура.

СРЕДСТВАТА ЗА ПОСТИГАНЕ

1. Преподаване на курсове, организиране на семинари, провеждане на конференции.
2. Работа по проекти и извършване на научно-изследователска дейност.
3. Извършване на издателска дейност и реализиране на електронни издания.
4. Реализиране на законодателни инициативи.
5. Партньорство с университети, академии и сходни НПО.
6. Подготовка и разпространяване на обучителни материали.

Образованият човек, който демонстрира решителност, е държавник!
Необразованият човек, който демонстрира решителност, е катастрофа!

6

ВИПУСКА

1820

ЧАСОВЕ

67

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

147

ЛИДЕРИ

Институт за политика © 2022
Institute of Politics © 2022

Разработен от "Сириус-58" ООД